Skip Navigation Links
شرایط عضویت در انجمن
شرایط عضویت اعضای حقیقی :


با سوابق ساخت مسکن در شهر اصفهان، شهرهای جدید بهارستان ، سپاهان شهر،فولاد شهر، گلدیس شاهین شهر و منظریه خمینی شهر و...:


1- طی 7 سال گذشته سابقه ساخت انبوه مسکن و متصل به زمان حال (اشتغال به حرفه انبوه سازی مسکن )


2- ساخت حداقل 30 واحد مسکونی(3000متر مربع زیربنا) مطابق شرایط ذیل (1-2 یا 2-2 )


1-2 ) ساخت یک مجموعه 15 واحدی متمرکز با حداقل 1500 متر زیر بنا به اضافه واحدهای ساخته شده دیگر که مجموع آن کمتر از 30 واحد و 3000 متر مربع نباشد.


2-2 ) ساخت دو مجموعه 10 واحدی متمرکز با حداقل مجموع 2000 متر مربع زیربنا به اضافه واحدهای ساخته شده دیگر که مجموع آن کمتر از 30 واحد و 3000 متر مربع نباشد.


3- تأئیدیه 3 نفر از اعضای هیئت مدیره


4- كليه اعضا اعم از حقيقي يا حقوقي در حد اطلاع هيئت مديره انجمن بايستي منزه ازسوء اشتهار چه در زمینه اجراء و چه در زمینه فروش (حرفه انبوه سازی) باشند.


توضیح : اشخاص حقیقی با توجه به آئین نامه ها و مواد قانونی کشور پس از تبدیل به شخص حقوقی و احراز شرایط رتبه بندی می توانند درخواست رتبه بندی انبوه سازی نمایند.


تبصره 1: پیمانکاری و نظارت جزء شرایط احراز عضویت منظور نخواهد شد و تنها به عنوان سابقه فعالیت عضو در پرونده آنان درج خواهد شد.


شرایط عضویت اعضای حقیقی :


با سوابق ساخت مسکن در شهرستان های استان اصفهان


1- طی 7 سال گذشته سابقه ساخت انبوه مسکن و متصل به زمان حال (اشتغال به حرفه انبوه سازی مسکن)


2- ساخت حداقل 30 واحد مسکونی(3000 مترمربع زیربنا)مطابق شرایط ذیل (1-2 یا 2-2 )


1-2 ) ساخت یک مجموعه 10 واحدی متمرکز با حداقل زیر بنای 1000 متر مربع به اضافه واحدهای ساخته شده دیگر که مجموع آن کمتر از 30 واحد و 3000 متر مربع نباشد.


2-2 ) ساخت دو مجموعه 7 واحدی متمرکز با حداقل زیر بنای 1500 متر مربع، به اضافه واحدهای ساخته شده دیگر که مجموع آن کمتر از 30 واحد و 3000 متر مربع نباشد.


3- تأئیدیه 2 نفر از اعضای هیئت مدیره


4- كليه اعضا اعم از حقيقي يا حقوقي در حد اطلاع هيئت مديره انجمن بايستي منزه ازسوء اشتهار چه در زمینه اجراء و چه در زمینه فروش (حرفه انبوه سازی) باشند.


توضیح : اشخاص حقیقی با توجه به آئین نامه ها و مواد قانونی کشور پس از تبدیل به شخص حقوقی و احراز شرایط رتبه بندی می توانند درخواست رتبه بندی انبوه سازی نمایند.


تبصره 1: پیمانکاری و نظارت جزء شرایط احراز عضویت منظور نخواهد شد و تنها به عنوان سابقه فعالیت عضو در پرونده آنان درج خواهد شد.


تبصره2 :کلیه اعضاء حقیقی خارج از اصفهان که قصد انبوه سازی در شهر اصفهان و شهرهای جدید را دارند می باید شرایط عضویت در شهر اصفهان و شهر های جدید را احراز نمایند.


شرایط عضویت اعضای حقوقی :


با سوابق ساخت مسکن در شهر اصفهان و شهرهای جدید بهارستان، سپاهان شهر، فولاد شهر، گلدیس شاهین شهر و منظریه خمینی شهرو...:


1- طی 7 سال گذشته سابقه ساخت انبوه مسکن و متصل به زمان حال ( اشتغال به حرفه انبوه سازی مسکن )


2- ساخت حداقل 30 واحد مسکونی ( 3000 متر مربع زیر بنا ) توسط هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مطابق شرایط ذیل (1-2 یا 2-2 )


1-2 ) ساخت یک مجموعه 15 واحدی متمرکز با حداقل 1500 متر زیر بنا به اضافه واحدهای ساخته


شده دیگر که مجموع آن


کمتر از 30 واحد و 3000 متر مربع نباشد.


2-2 ) ساخت دو مجموعه 10 واحدی متمرکز با حداقل مجموع 2000 متر مربع زیربنا به اضافه واحدهای ساخته شده دیگر که مجموع آن کمتر از 30 واحد و 3000 متر مربع نباشد.


3- تأئیدیه 3 نفر از اعضای هیئت مدیره


4- كليه اعضااعم از حقيقي يا حقوقي در حد اطلاع هيئت مديره انجمن بايستي منزه ازسوء اشتهار چه درزمینه اجراءوچه درزمینه فروش(حرفه انبوه سازی) باشند.


تبصره 1: پیمانکاری و نظارت جزء شرایط احراز عضویت منظور نخواهد شد و تنها به عنوان سابقه فعالیت عضو در پرونده آنان درج خواهد شد.


شرایط عضویت اعضای حقوقی :


با سوابق ساخت مسکن در شهرستان های استان اصفهان


1- طی 7 سال گذشته سابقه ساخت انبوه مسکن و متصل به زمان حال ( اشتغال به حرفه انبوه سازی مسکن )


2- ساخت حداقل 30 واحد مسکونی ( 3000 متر مربع زیر بنا ) توسط هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مطابق شرایط ذیل (1-2 یا 2-2 )


1-2 ) ساخت یک مجموعه 10 واحدی متمرکز با حداقل زیر بنای 1000 متر مربع به اضافه واحدهای ساخته شده دیگر که مجموع آن کمتر از 30 واحد و 3000 متر مربع نباشد.


2-2 ) ساخت دو مجموعه 7 واحدی متمرکز با حداقل زیر بنای 1500 متر مربع، به اضافه واحدهای ساخته شده دیگر که مجموع آن کمتر از 30 واحد و 3000 متر مربع نباشد.


3- تأئیدیه 2 نفر از اعضای هیئت مدیره


4- كليه اعضا اعم از حقيقي يا حقوقي در حد اطلاع هيئت مديره انجمن بايستي منزه ازسوء اشتهار چه در زمینه اجراء و چه در زمینه فروش (حرفه انبوه سازی) باشند.


تبصره 1: پیمانکاری و نظارت جزء شرایط احراز عضویت منظور نخواهد شد و تنها به عنوان سابقه فعالیت عضو در پرونده آنان درج خواهد شد.


تبصره2 : کلیه اعضاء حقوقی خارج از اصفهان که قصد انبوه سازی در شهر اصفهان و شهرهای جدید را دارند می باید شرایط عضویت در شهر اصفهان و شهرهای جدید را احراز نمایند