شنبه, 02 تیر 1403

اخذ گواهی صلاحیت ایمنی

تاریخ ارسال : 1402/01/17

مدارک جهت تشکيل پرونده تشخيص صلاحيت ایمنی شرکت ها

 فرم های مربوطه از سايت انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان استان اصفهان دانلود نموده و پس از تکمیل به دفتر انجمن صنفی ارائه شود .

1. فیش واریز هزینه به مبلغ 1,400,000 ریال به شماره حساب 1788636534 بانک ملت شعبه توحید به نام انجمن صنفی انبوه سازان استان اصفهان

2. ارائه کپی و اصل صفحه اول شناسنامه مديرعامل و اعضای هئیت مديره

3. ارائه کپی و اصل کارت ملی مديرعامل و اعضای هئیت مديره

4. ارائه کاربری و رمز بیمه تامین اجتماعی شرکت در سربرگ

5. کپی سند ملکی يا قولنامه و يا اجاره نامه با کد رهگیری دفتر مرکزی

6. ارائه کپی و اصل روزنامه های آگهی تاسیس ، آخرين تغییرات مربوط به آدرس و آخرين تغییرات مربوط به اعضای هئیت مديره

7. گواهی صلاحیت پیمانکاری از مراجع ذی صلاح

8. کپی تمامی پیمان های در حال اجرای شرکت ( تمامی صفحات ممهور به مهر شرکت)

9. دو نسخه از آخرين لیست بیمه کارکنان هر پیمان به انضمام لیست بیمه دفتر مرکزی

10.کپی اساسنامه شرکت

11. لیست تجهیزات ايمنی و حفاظت فردی موجود در کارگاه روی سربرگ شرکت (در صورت داشتن پروژه فعال)

12. ارائه تعهد نامه محضری برای شرکت های فاقد پیمان در فرمی با عنوان " سند تعهد نامه غیر مالی (اين فرمها می بايست حتما از
دفاتر اسناد رسمی اخذ گردد.)

13. اظهارنامه مالیاتی سال آخر (کپی برابر اصل)

14.مفاصاحساب پروژه های تمام شده طبق جدول 14 اظهارنامه مالیاتی

15.ارايه سند تعهدنامه غیرمالی در خصوص صحت مدارک اظهارشده و بارگزاری شده در سامانه جامع روابط کار (اين فرمها می بايست
حتما از دفاتر اسناد رسمی اخذ گردد.)

16.ارايه کپی فراخوان مناقصه (برای شرکت های فاقد پروژه)

 

 

آدرس: اصفهان، خیابان مرداویج، خیابان جابربن حیان، کوچه 5، پلاک 12

تلفن تماس: 3696982-031 و 36697058-031

ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 8 الی 14:30 و پنج شنبه 8 الی 13