شنبه, 02 تیر 1403

کمیسیون بیمه و مالیات و تامین مالی

تاریخ ارسال : 1402/03/23
کمیسیون بیمه و مالیات و تامین مالی

در تاریخ 1402/03/23 جلسه ای در خصوص مبحث بیمه و مالیات های قراردادهای نهضت ملی، با حضور دبیر انجمن، مدیریت عامل شرکت سرمایه گذاری زاینده رود، مشاوره بیمه و مالیات انجمن و چند تن از کارشناسان مالی در سالن جلسات شرکت سرمایه  گذاری عقیق نقش جهان تشکیل و پس از بحث و گفتگو مقرر گردید در اولین فرصت جلسه ای در خصوص مالیات بر ارزش افزوده و ... با حضور کارشناسان خبره , کارشناسان حقوقی و دبیران چند استان دیگر از طریق ویدئو کنفرانس که در شرکت سرمایه گذاری زاینده رود برگزار می گردد حضور بهم رسانند. متعاقباً نتیجه و گزارش جلسات به اطلاع اعضای محترم خواهد رسید .