شنبه, 02 تیر 1403

پیگیری مشکلات انبوه سازان در مورد مسائل نظام مهندسی

تاریخ ارسال : 1403/02/13
پیگیری مشکلات انبوه سازان در مورد مسائل نظام مهندسی

پیرو جلسات قبلی با سرپرست معاونت مسکن و ساختمان راه و شهر سازی آقای مهندس فلاح در تاریخ1403/02/10 جلسه ای با حضور ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان و اعضای کمیسیون حقوقی ، شهرسازی و هیئت مدیره انجمن تشکیل گردید .

در این جلسه در خصوص پیگیری مشکلات انبوه سازان در مورد مسائل نظام مهندسی و بررسی اعمال برخی از ضوابط اداری سازمان در فرآیند تایید نقشه ها ، مدت قراردادهای نظارت ، کنترل نقشه ها ودیگر موارد .. جلسه ای برگزار و مقرر شد که این موارد توسط انجمن با هماهنگی معاونت مسکن تا حصول نتیجه در هفته های آینده پیگیری شود.