جمعه, 22 تیر 1403

کمیسیون پروژه های شاخص

تاریخ ارسال :

با توجه به اخذ پروانه  5800 واحداز پروژه نهضت ملی توسط انبوه سازان  در راستای هماهنگی و بررسی موارد اجرایی جلسه ای   با حضور مدیران عامل شرکت‌ها، معاونت فنی و اجرایی شرکت عمران و اعضای کمیسیون پروژه‌های شاخص در  مورخ 1402/07/10  در انجمن برگزار گردید.