جمعه, 22 تیر 1403

چشم انداز انجمن انبوه‌سازان مسکن استان اصفهان

تاریخ ارسال :

  انجمن صنفی انبوه سازان استان اصفهان می کوشد بعنوان یک سازمان مردم نهاد یا سازمان عمومی غیردولتی یا (Non-govermental organization) (به اختصار: NGO)  در راستای رسالت حرفه ای و اجتماعی خود با جذب انبوه سازان و فعالین حوزه ساخت و ساز برتر استان و تشکیل کارگروههای تخصصی ضمن رشد و تعالی فرآیند ساخت و ساز در شهر و استان موجبات ارتقاء دانش فنی و مهندسی و تحلیلی انبوه سازان را فراهم آورده و در نظر دارد در سال 1410 شمسی رتبه نخست انبوه سازان کشور از نظر تعداد عضو و همجنین بیشترین میزان ساخت و ساز را در کشور کسب نماید.

بیانیه مأموریت انجمن انبوه سازان اصفهان :

  انجمن انبوه سازان اصفهان در راستای تحقق و دستیابی به چشم انداز تدوین شده اهداف زیر را در دستور کار دارد:

1- شناسائی ، تشویق و جذب انبوه سازان و فعالین حوزه ساخت و ساز

2- آموزش و ارتقاء سطح کیفی انبوه سازان

3- برگزاری دوره های آموزشی در حوزه های مرتبط با ساخت و ساز و سایر رسته های بالادستی و پائین دستی این صنعت

4- کنترل و پایش سایر انبوه سازان (غیر عضو) در راستای حفظ کیفیت حوزه ساخت و ساز استان و کشور

5- ارائه خدمات مشاوره به انبوه سازان در حوزه های فنی و مهندسی و...

6- ترویج و توسعه سیاستهای ملی مسکن و بهینه سازی و گسترش فناوریهای نوین حوزه ساخت و ساز و ارتقاء الگوهای ساخت و ساز

7- تهیه و ارائه گزارشات تحلیلی حوزه ساختمان جهت بهره برداری اعضاء و سایر تصمیم سازان حوزه ساخت و ساز استان

8- ایجاد و تقویت ارتباط انبوه سازان با سازمانها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی مرتبط نظیر شهرداری و راه و شهر سازی و...

9- ایجاد و توسعه روابط با سایر انجمنهای انبوه سازان کشور و تبادل و انتقال تجربیات

10- دفاع از حقوق اجتماعی و حرفه ای انبوه سازان و سرمایه گذاران حوزه ساخت و ساز در محافل تخصصی

11- تدوین آئین نامه ها و دستورالعملها و بخشنامه های مورد نیاز حوزه ساخت و ساز در راستای تسریع امور و اصلاح و بهینه سازی فرآیندها

12- تدوین و توسعه بانک اطالعات ساخت و ساز استان و کشور جهت بهره برداری فعالین این حوزه و هدایت و مدیریت و صنعتی سازی تولید ساختمان

13- تسهیل و تسریع در اخذ مجوزهای مورد نیاز انبوه سازان از ارگانها و سازمانهای ذیربط

14- ارتقاء سطح و پایه و درجه انبوه سازان

15- همکاری و مشارکت در اصالح قوانین مرتبط با حوزه ساخت و ساز و تلاش برای تدوین مقررات مربوطه در راستای حل معضالت حوزه ساخت و ساز و روان سازی فرآیندها

16-  گسترش و توسعه فعالیت انبوه سازان با سرمایه گذاران داخلی و خارجی

17-  فراهم آوردن امکان برگزاری نمایشگاهها و کارگاهها و سمینارهای ارائه خدمات فنی مهندسی و مصالح ساختمانی و ادوات مرتبط با حوزه ساخت و ساز

18- ارائه خدمات مشاوره در حوزه های مالیاتی، بیمه و تأمین اجتماعی و سایر حوزه های مورد نیاز انبوه سازان

19- ارائه خدمات مشاوره و کارشناسی در تنظیم انواع قرارداده ای مورد نیاز انبوه سازان نظیر قرارداد پیمانکاری ، مشارکت در ساخت و...

20- ارائه خدمات مشاوره در حوزه های مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی و سایر قوانین و مقررات بالادستی در راستای تولی ساختمان با کیفیت